Nino, Miku, Itsuki, Yotsuba, and Ichika. Pick one to pound.Nino, Miku, Itsuki, Yotsuba, and Ichika. Pick one to pound.